1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van al onze offertes, verkoopovereenkomsten en overeenkomsten tot aanneming van werk of het uitvoeren van opdrachten. Zij hebben voorrang boven de Algemene Voorwaarden van onze afnemers/opdrachtgevers. Van deze Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. In het navolgende worden onder afnemer(s) tevens aanbesteder(s) en opdrachtgever(s) verstaan.
 2. Al onze overeenkomsten worden uitsluitend, ook in hun gevolgen, beheerst door Nederlands Recht.
 3. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Orders, en de kondities, ook die door onze agenten, vertegenwoordigers, reizigers of andere tussenpersonen zijn aangenomen, zijn voor ons eerst bindend nadat zij schriftelijk door ons zijn bevestigd en, indien door ons verlangd, deze bevestiging binnen de door ons gestelde termijn door afnemer schriftelijk voor akkoord is verklaard. Te allen tijde, zo voor als na het van kracht worden van de overeenkomst, kunnen wij voor de richtige nakoming door afnemer van zijn verplichtingen passende zekerheid vragen. Indien deze niet wordt verstrekt zijn wij van alle (verdere) verplichtingen van rechtswege ontslagen, onverminderd ons recht nakoming en of schadevergoeding van afnemer te vorderen.
 4. Alle door ons opgegeven prijzen zijn exklusief BTW. Indien na totstandkoming van de overeenkomst en voor de aflevering prijsverhogingen van grondstoffen en of verhogingen van vracht- en of douanetarieven voor de goederen of de grondstoffen daarvan van kracht worden of al dan niet Nederlandse overheidsmaatregelen, gevolgen hebben die niet als normale handelsrisiko’s kunnen worden beschouwd of de valuta koersen zich 5
  of meer procent in ons nadeel wijzigen dan wel enig andere, op de prijs van invloed zijnde factor, in prijs wijzigt, zijn wij gerechtigd dienovereenkomstige toeslagen op de prijzen van lopende bestellingen in rekening te brengen, zonder dat dit de afnemer het recht geen de overeenkomst deswege te ontbinden dan wel betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Consulaire kosten, kosten van certificaten, en het opmaken van fakturen of andere stukken benodigd voor de export van onze goederen worden de afnemer in rekening gebracht.
 5. De kosten van het ten behoeve van afnemers ontwerpen van de opmaak van bussen, doppen, etiketten en bijbehorende verpakking en het maken van cliche’s, lay-outs, zo het ontwerp, als de tekeningen, van de cliche’s en lay-outs zelve, alsmede de kosten van het op grond van van overheidswege, nationaal of internationaal, voorgeschreven aanpassen c.q. wijzigen van bestaande clichés en lay-outs, en al hetgeen daarmee samenhangt en verbandt houdt, zijn voor rekening van afnemer zonder dat dit de afnemer het recht geeft de overeenkomst deswege te ontbinden dan wel betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 6. Alle door ons opgegeven leverdata zijn streefdata. De levertijd wordt steeds verlengd met de periode tussen onze bevestiging van de overeenkomst en de ontvangst van de verlangde tegenbevestiging of de zekerheid van afnemer bedoeld in art. 3. Overschrijding van overeengekomen leveringstermijnen levert geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. Deelleveringen zijn altijd toegestaan. Iedere deellevering wordt als afzonderlijke overeenkomst beschouwd, waardoor wij gerechtigd zijn de afzonderlijke bedragen apart in rekening te brengen. Afnemer kan, behalve ingeval van overmacht onzerzijds, na overschrijding van de bovenbedoelde levertijd met meer dan 14 dagen de overeenkomst ontbinden, mits schriftelijk en met inachtneming van een termijn van 14 dagen.
 7. Al onze (af)leveringen vinden plaats aan onze fabriek of opslagplaatsen. Vanaf de inlading in het vervoermiddel op onze terreinen zijn de goederen voor rekening en risiko van afnemer, ook bij schriftelijke kondities als c.i.f., c & f. etc., met dien verstande dat als het vervoer en of verzekering door ons
  gesteld moesten worden afnemer gerechtigd is tot overdracht van onze claims Verzekeringen worden door ons slechts gesloten op schriftelijk verzoek van
  afnemer, behoudens ingeval van kondities die onze verplichting hiertoe uitdrukkelijk mee brengen.
 8. Alle door ons afgeleverde goederen blijven ons eigendom totdat al hetgeen wij van afnemer te vorderen hebben, uit welken hoofde ook, volledig aan ons is voldaan. Indien de goederen zouden zijn doorgeleverd, is afnemer verplicht zijn vordering op zijn afnemer(s) op eerste verzoek aan ons te verpanden.
 9. Betaling van onze fakturen heeft te geschieden uiterlijk 14 dagen na faktuurdatum, netto en zonder dat enige korting of kompensatie mag worden toegepast en in wettig Nederlands betaalmiddel tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is afnemer de wettelijke rente verschuldigd van de dag van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 100,-.
 10. Indien hetgeen ons verschuldigd is niet prompt wordt voldaan of afnemer anderszins niet prompt aan enige verplichting jegens ons voldoet, worden al onze vorderingen op afnemer uit welken hoofde ook, zonder dat enige maning en of ingebrekestelling is vereist, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar. Wij zijn dan tevens gerechtigd alle of een deel van de lopende bestellingen te ontbinden, onverminderd onze rechten nakoming en of schadevergoeding te vorderen. Alle goederen welke wij voor afnemer nog onder ons hebben of welke wij ingevolge art. 8 onder ons krijgen, kunnen door ons te gelde worden gemaakt, onverschillig wie de rechthebbende op de betreffende merken, namen, ontwerpen, octrooien of andere industriële of intellectuele eigendom is. De opbrengst wordt met afnemer verrekend.
 11. Reklames dienen, om geldig te zijn, schriftelijk binnen 10 dagen nadat de goederen op de in de overeenkomst vermelde plaats van bestemming zijn aangekomen bij ons hoofdkantoor of onze fabriek te zijn ontvangen, tezamen met voldoende monsters en andere gegevens die een beoordeling van de reklame mogelijk maken. In geval van geschillen ten aanzien van een zodanige beoordeling zal zulks ter verkrijging van een voor alle betrokkenen bindende uitspraak, aan een onafhankelijk laboratorium, zoals bijvoorbeeld TNO, worden voorgelegd, waarvan de kosten gelijkelijk gedeeld zullen worden door ons en afnemer.
 12. Indien een reklame gegrond blijkt kan afnemer niets meer of anders van ons verlangen dan dat wij – te onzer keuze – hetzij een passende prijsreduktie verlenen of tot kosteloze herlevering overgaan. Uitschot tot 1% is altijd toegestaan. In alle andere gevallen waarin wij niet of niet tijdig aan onze verplichtingen zouden voldoen is onze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het netto gefaktureerde of te faktureren bedrag van de betreffende aflevering. Geen enkele aansprakelijkheid wordt door ons aanvaard voor gebreken of niet of niet-tijdige aflevering veroorzaakt of mede veroorzaakt door ons door afnemer voor geschreven materialen, grondstoffen, recepturen of emballage en of tekortkomingen van ons door afnemer voorgeschreven toeleveranciers en of verleners van diensten, behoudens onze verplichting aan afnemer onze betreffende claims op de betrokken derden over te dragen.
 13. Afnemer vrijwaart ons onvoorwaardelijk voor alle schade en aanspraken die derden in verband met, of mede in verband met, van door afnemer van ons afgenomen produkten, tegen ons geldig zouden willen maken veroorzaakt, of mede veroorzaakt, door het gebruik van door afnemer voorgeschreven dan wel ter beschikking gestelde materialen, grondstoffen, recepturen of emballage en of het gebruik van ons door hem voorgeschreven of door hem goedgekeurde ontwerpen, merken, namen, modellen of andere objekten van industriële of intellectuele eigendom.
 14. Afnemer verbindt zich hetgeen hij van onze werkwijzen of receptuur ervaart geheim te houden en voorzover redelijkerwijs mogelijk geheim te doen houden Afnemer verbindt zich hetgeen hij van onze werkwijzen of receptuur ervaart geheim te houden en voorzover redelijkerwijs mogelijk geheim te doen houden bij gebreke waarvan afnemer aansprakelijk is voor alle schade, hoe ook genaamd, die wij dientengevolge direct of
  indirect lijden.
 15. Ingeval van overmacht onzerzijds, waaronder wordt verstaan alle gebeurtenissen of omstandigheden welke niet aan onze schuld zijn te wijten dan wel redelijkerwijs niet aan ons zijn toe te rekenen – waaronder (doch niet alleen) oorlog, binnen- of buitenlandse onlusten, stakingen, uitsluitingen, brand, natuurrampen, tekortkomingen van onze toeleveranciers en dienstverleners, overheidsmaatregelen in binnen- of buitenland die het gebruik, verkrijging, vervoer of export van onze goederen en of grondstoffen feitelijk of commercieel aanmerkelijk bemoeilijken – zijn wij, te onzer keuze, van al onze verplichtingen ontslagen of kunnen wij deze op een later tijdstip dan overeengekomen geheel of ten dele alsnog nakomen. Indien de overmachtsituatie meer dan drie maanden heeft voortgeduurd kan afnemer schriftelijk het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst ontbinden.
 16. Alle geschillen welke naar aanleiding van onze overeenkomsten mochten rijzen worden berecht door de competente Rechter te Haarlem behoudens ons recht om, optredende als eiser, de zaak te doen beslissen door de Rechter van de woonplaats van de afnemer of van de plaats waar zich de goederen bevinden, alles behoudens hogere voorzieningen. Alle geschillen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Technical Lubricants International B.V.